กรมการปกครอง

ตรวจสอบข้อมูลบัตรแรงงาน ต่างด้าวผ่าน QR Code

 

กรมการปกครอง

ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นของทางกรมการปกครอง

  

กรมที่ดิน

บริการสืบค้นรายชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์ หัวหน้าส่วนราชการ กรมที่ดิน ทั่วประเทศ

  

กรมที่ดิน

บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน

  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บริการข้อมูลสาธารณภัยและการแจ้งเตือน

  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การตรวจสอบหนังสือราชการ ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ e – Book FAQS ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA)

  

การประปานครหลวง

สามารถดูข่าวสารของการประปานครหลวง แสดงข้อมูลของผู้ใช้น้ำเบื้องต้น และ สามารถตรวจสอบค่าน้ำประปา และการส่งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านโปรแกรม และรับการแจ้งเตือนต่าง ๆ

  

การประปาส่วนภูมิภาค

บริการเกี่ยวกับการประปา

 

การประปาส่วนภูมิภาค

ตรวจสอบค่าน้ำ

  

การไฟฟ้านครหลวง

ตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้า

  

การไฟฟ้านครหลวง

บริการผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชำระค่าไฟฟ้า

  

กรมโยธาธิการและผังเมือง

เผยแผร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายด้านการผังเมือง ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องด้านการผังเมือง กฎกระทรวงผังเมืองรวม

  

องค์การตลาด

รับเรื่องร้องเรียน

 

ศูนย์ดำรงธรรม

ร้องเรียนร้องทุกข์

  

สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

สำหรับการ Chat ด้วยข้อความพร้อมสติกเกอร์ เพื่อใช้ในการแจ้งเรื่องภัยต่างๆ ไปยัง Contact Center ของศูนย์ดำรงธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  
0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ข่าวบันเทิง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการเมือง

ข่าวกีฬา

 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน