iระบบรายงานผลการนับคะแนน ( กกต.กลาง )

 

ผลการนับคะแนน การเลือกตั้ง 2562 รายงานสด จำนวน ส.ส แบ่งเขต และ บัญชีรายชื่อ 24 มีนาคม 62 อัพเดท ล่าสุด

คลิกที่นี้

 

 

 

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง

ค้นหาหน่วยเลือกตั้ง

บริการข้อมูล

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

 

วิธีเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ 24 มี.ค. นี้!

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ได้ชี้แจง วิธีลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มี.ค. นี้ ระบุว่า

  • ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
  • ขั้นตอนที่ 2 แสดงตนเพื่อใช้สิทธิ
  • ขั้นตอนที่ 3 รับบัตรเลือกตั้ง พร้อมลงลายมือชื่อหรือ พิมพ์ลายนิ้วมือ ที่ต้นขั้วบัตร
  • ขั้นตอนที่ 4 เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องทำเครื่องหมาย เพียงเครื่องหมายเดียว
  • ขั้นตอนที่ 5 พับบัตรและหย่อนบัตรใส่หีบบัตรด้วยตนเอง

อย่าลืมหลักฐานแสดงตน คือ บัตรประจำตัวประชาชน (หมดอายุก็ได้) หรือ หลักฐานอื่นที่ทางหน่วยงานของรัฐออกให้โดยมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 11,181 คนจาก พรรคการเมือง 81 พรรค ส่งผลให้การเลือกตั้งในปี 2562 จะมีจำนวนทั้งสิ้นเบื้องต้น 13,991 ราย จาก 81 พรรคการเมือง และเมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง 2554 พบว่ามีจำนวนผู้สมัครมากกว่า 2.65 เท่า โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในประเภท ส.ส. แบบแบ่งเขตถึง 3.61 เท่า และเป็นการเพิ่มในประเภท ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อเกือบเท่าตัว และมีจำนวนพรรคเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

 

 

 

 

0 แชร์