อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
อำเภอทุ่งใหญ่เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอชื่อ กิ่งอำเภอกุแหระ ขึ้นกับอำเภอทุ่งสง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2449 ที่ว่าการตั้งอยู่ที่บ้านบางปรน หมู่ที่ 2 ตำบลกุแหระ (ปัจจุบันเป็นหมู่ 1 ตำบลกรุงหยัน)

ต่อมาปี พ.ศ. 2452 ได้ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอมาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง และได้เปลี่ยนชื่อจากกิ่งอำเภอกุแหระเป็น กิ่งอำเภอท่ายาง ตามชื่อตำบลท่ายางซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอใหม่ และมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอมาเป็นเวลา 53 ปี เมื่อยกฐานะเป็นอำเภอก็ใช้ชื่อว่า อำเภอท่ายาง ตามชื่อของกิ่งอำเภอเดิม แต่ปรากฏว่าชื่อนี้ไปพ้องกับชื่อของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งตั้งเป็นอำเภอมาก่อน ต่อมาทางราชการไปเปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่จากอำเภอท่ายางมาเป็น อำเภอทุ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2504 ซึ่งชื่อที่เปลี่ยนนี้เป็นชื่อของตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอทุ่งใหญ่ คือตำบลทุ่งใหญ่ ต่อมาได้ย้ายที่ทำการใหม่มาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง คือสถานที่ปัจจุบัน รวมเวลาที่เป็นกิ่งอำเภอและอำเภอถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 100 ปี
 
 
 
 
 
     อำเภอทุ่งใหญ่ มีประวัติการจัดตั้งมาเป็นเวลาอันยาวนาน เฉพาะที่เป็นกิ่งอำเภอนั้นก็นานกว่าครึ่งศตวรรษ ซึ่งต่างจากอำเภออื่นๆ ในปัจจุบัน บางอำเภอก็เป็นกิ่งอำเภอเพียง 3 ปี ก็ยกฐานะเป็นอำเภอ ทางเดินของอำเภอและชาวอำเภอทุ่งใหญ่จึงยาวไกลคดเคี้ยวทุรกันดารอย่างน่าศึกษาเป็นบทเรียน ประวัติ ข้อมูลของอำเภอทุ่งใหญ่ที่นำเสนอนี้ได้มาจากเอกสารของทางราชการหนังสือตำนานประวัติเล่าเรื่อง และการพบปะสนทนากับบุคคลต่างๆ ทั้งข้าราชการ พระสงฆ์ ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ คุณฉลอง เทพจินดา ผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนา ผู้มีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยโอบอ้อมอารี ที่สละเวลาเต็มวันเป็นผู้นำทางเข้าถึงพื้นที่ ทุ่งใหญ่จนทั่วถึง 

        เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอ อยู่ภายใต้การปกครองของอำเภอทุ่งสง หลังจากนั้นจึงยกฐานะจากตำบลขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2449 ที่ว่าการกิ่งอำเภอเดิมตั้งอยู่ที่บ้านบางปรน หมู่ที่ 2 ตำบลกุแหระ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2452 จึงได้ย้ายที่ตั้งมาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง และเปลี่ยนจากชื่อเดิมคือ "กิ่งอำเภอกุแหระ" เป็น "กิ่งอำเภอท่ายาง" ตามตำบลที่มาตั้งเป็นที่ว่าการกิ่งอำเภอใหม่ และมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอมาจนกระทั้งได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2502 เมื่อยกฐานะเป็นอำเภอแล้วจึงใช้ชื่อว่า "อำเภอท่ายาง" ตามชื่อกิ่งอำเภอเดิมและที่ว่าการยังคงตั้งอยู่ที่เดิม ภายหลังปรากฏว่าชื่ออำเภอท่ายางไปพ้องกับชื่อ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทางราชการจึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอท่ายาง เป็น อำเภอทุ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2504 ชื่อที่เปลี่ยนใหม่นี้ได้เอาชื่อของตำบลๆ หนึ่งในเขตการปกครอง คือ ตำบลทุ่งใหญ่ ในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน ส่วนในด้านการปกครองท้องถิ่นนั้นยังคงใช้ชื่อว่าสุขาภิบาลท่ายาง เหมือนเดิม อำเภอทุ่งใหญ่เป็นอำเภอที่มีฐานะเป็นกิ่งอำเภอในระยะเวลายาวนานที่สุด คือ เป็นกิ่งอำเภอนานถึง 53 ปี 

        จากข้อมูลในอดีตของอำเภอทุ่งใหญ่ ซึ่งได้กล่าวมาข้างต้น นับรวมจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 87 ปี เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ตามคำบอกเล่าสืบต่อกันมาของคนโบราณ กล่าวกันว่าคนถิ่นเดิมได้อพยพมาจากหลายแห่ง คือ เมื่อครั้งสงครามพม่าศึกเก้าทัพ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พม่าตีเมืองถลางและทางตอนใต้ของไทยมีคนบางส่วนได้อพยพมาจากจังหวัดสงขลา พัทลุง สุราษฎร์ธานี และบางอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น อำเภอฉวาง มาตั้งถิ่นฐานที่ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลท่ายาง ตำบลกุแหระ ตำบลปริก ความสำคัญทางด้านวรรณคดีและวัฒนธรรม มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ เจดีย์ศรีวิชัย ที่วัดภูเขาหลัก หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสัง เพียงแห่งเดียว สำหรับวัดที่เคยมีชื่อเสียงในสมัยโบราณ คือ วัดภูเขาหลัก ตำบลทุ่งสัง วัดบางวงศ์ ตำบลบางรูป วัดใหม่ ตำบลทุ่งใหญ่ เพราะเคยมีสมภารที่มีชื่อเสียงชำนาญทางไสยเวทย์ติดต่อกันมา สถานที่ที่เคยพบโบราณวัตถุหลายแห่ง เช่น ถ้ำเขาสัง ตำบลทุ่งสัง ราษฎรขุดมูลค้างคาวพบกาตักน้ำทำด้วยทองสัมฤทธิ์ บาตร และสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย ที่ตำบลท่ายาง มีคนเคยพบวัตถุโบราณมากแต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้ และที่วัดภูเขาดิน พบซากกระดูกนานชนิด ซากเปลือกหอยมากมา
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอทุ่งใหญ่

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.นครศรีธรรราช
 

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 7 ตำบล , 53 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล ท่ายาง , ทุ่งสัง , ทุ่งใหญ่ , กุแหระ , ปริก , บางรูป , กรุงหยัน

จำนวนประชากรใน อำเภอทุ่งใหญ่
  จำนวนหลังคาเรือน : 15,441 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 66,096 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 6,084 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 5,170 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 1,349 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 554 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 56 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 14,446 คน   จำนวนผู้พิการ : 482 คน

 

ดูแผนที่อำเภอ คลิกที่นี่ ]

 คำขวัญจังหวัด  เราชาวนคร อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
 คำขวัญอำเภอ  ถิ่นยางพันธุ์ดี เจดีย์ศรีวิชัย เพลินไพรนางนอน จุฬาภรณ์พัฒนา ป่าสองทะเลศรี ธรณียิปซั่ม
 ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๗๕๔๘ ๙๑๕๘
 หมายเลขโทรสาร  ๐ ๗๕๔๘ ๙๑๕๘
 เว็บไซต์อำเภอ    www.amphoe.com
 
 ข้อมูลทั่วไป

 

1.ประวัติความเป็นมา   ประวัติอำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ขึ้นกับ อำเภอทุ่งสง เมื่อปีพ.ศ.๒๔๔๙ จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยใช้ชื่อว่า“กิ่งอำเภอกุแหระ”  เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๔  ยกฐานะเป็นอำเภอโดยใช้ชื่อว่า “ อำเภอท่ายาง ”  ตามชื่อของกิ่งอำเภอเดิม แต่ชื่อไปพ้องกับชื่อของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี   ซึ่งตั้งเป็นอำเภอมาก่อน ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอท่ายาง เป็น    “ อำเภอทุ่งใหญ่ ”ซึ่งเป็นชื่อของตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอทุ่งใหญ่ คือตำบลทุ่งใหญ่ ต่อมาเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗ ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอ   จากหมู่ที่ ๒ ตำบลท่ายาง มาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง จนถึงปัจจุบัน  
2.เนื้อที่/พื้นที่ ๖๐๓.๒๘๗ ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ไม่ร้อนไม่หนาวมีฝนตกชุก ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน และตุลาคม-ธันวาคม 

 ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล........... แห่ง 3.เทศบาล.......แห่ง
2.หมู่บ้าน....๖๓.... แห่ง 4.อบต........๖ ... แห่ง

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ ปลูกยางพารา
ปลูกปาล์มน้ำมัน
ทำนา
 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกพืชไร่
รับจ้างทั่วไป
 
3.จำนวนธนาคาร 
 
มี  แห่ง ได้แก่
1.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา           โทร.๐ ๗๕๔๘ ๙๐๐๔ - ๕
2.  ธนาคาร ธกส.                      โทร. ๐ ๗๕๓๖ ๘๗๓๔
3.  ธนาคารออมสิน                    โทร. ๐ ๗๕๔๘ ๙๒๒๙
4.  ธนาคารกสิกรไทย
5.  ธนาคารกรุงไทย                   โทร. ๐ ๗๕๔๘ ๙๑๗๑
6.  ธนาคารไทยพาณิชย์
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง

 ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม    โทร. ๐ ๗๕๔๘ ๙๒๑๒
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ   โทร. ๐ ๗๕๔๘ ๙๗๗๕
โรงเรียนทุ่งสังวิทยาคม         โทร. ๐ ๗๕๗๕ ๘๖๓๑
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม   โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๐๖๘๔ 
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร   โทร. ๐ ๗๕๗๕ ๘๐๓๕
 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
โทร. ๐ ๗๕๔๘ ๙๖๑๒

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 
แร่ยิปซั่ม  

 ด้านประชากร
 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม ๗๓,๕๔๐  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม ๓๖,๕๙๖  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม ๓๖,๙๔๔ คน
4.ความหนาแน่นของประชากร ๑๒๑.๘๙ คน/ตร.กม.

 ด้านการคมนาคม
 
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -

 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน
 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
แม่น้ำตาปี
คลองสังข์
คลองสินปุน
 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ๑.บริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ที่ตั้ง ๘๙/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง
๒ บริษัทบ้านส้องพาราวู้ดจำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๐ ถนนสายเอเชีย ตำบลทุ่งใหญ่
๓.คอนกรีตผาทองสาขาทุ่งใหญ่ ที่ตั้ง ๒๐๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งใหญ่
๔. บริษัทตองเจอินเตอร์จำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลกุแหระ
๕. บริษัทปุ๋ยเทพประทานจำกัด ที่ตั้ง ๑๒๒/๓ หมู่ที่ ๕ ถนนทุ่งใหญ่-ลำทับ 
     ตำบลกุแหระ
๖. วิสาหกิจชุมชนไทยใหญ่การเกษตร ที่ตั้ง ๑๐๕/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุแหระ
๗. สหกรณ์กองทุนสวนยางเสม็ดจวนพัฒนาจำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลกุแหระ
๘. บริษัทเอ๊บโซลูทปาล์มจำกัด ที่ตั้ง หมุู่่ที่ ๔ ถนนทุ่งใหญ่ - พระแสง ตำบลทุ่งสัง
๙. บริษัทภัทรพาราวูดทุ่งใหญ่ จำกัด ที่ตั้ง ๒๐๗ หมู่ที่ ๖ ถนนทุ่งใหญ่ - พระแสง
      ตำบลทุ่งสัง
๑๐. บริษัททุ่งสังกรีนจำกัด ที่ตั้ง ถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง ตำบลทุ่งสัง
๑๑. ฝ่ายโรงงาน ๒ องค์การสวนยาง ที่ตั้ง ๖๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลกรุงหยัน
๑๒. บริษัทชูศักดิ์ยุูเนียนพาราวู๊ด จำกัด ที่ตั้ง ๒๕๕ หมู่ที่ ๓ ถนนทุ่งสง - 
      สุราษฎณ์ธานี ตำบลปริก
๑๓. บริษัทไทย เนเจอร์ รีซอส จำกัด ที่ตั้ง ๑๓๑ หมู่ที่ ๗ ถนนทางหลวงหมายเลข
      ๔๑ ตำบลปริก
๑๔. บริษัททุ่งใหญ่การยางจำกัด ที่ตั้ง ๑๘๘ หมู่ที่ ๓ ถนนทหารช่าง
       ตำบลบางรูป
 
   
 

 วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/02/2016
 

0 แชร์

ข่าวบันเทิง

ข่าวการเมือง

  
 
 
 
 
 
 
 
ล้ำหน้าโชว์ แจกฟรี คู่มือ Cyber Security ฉบับประชาชน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล กสทช
 
    
สมัครเรียน คลิกเลยที่นี้

 แจก E-BOOK คู่มือ การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
   
ระบบปรับแต่งเว็บไซต์ , ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน
ระบบบุคลากร ,ระบบข่าวสาร/ภาพกิจกรรม ,ระบบลิ้งไปเว็บอื่น
ระบบประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าเว็บ ,ระบบติดต่อโรงเรียน
ระบบสถิติ ,ระบบวันเกิดบุคลากร ,ระบบสมุดเยี่ยม
ระบบปฏิทินกิจกรรมระบบดาวน์โหลดเอกสาร ,ระบบตารางเรียน/ตารางสอน
ระบบแบบสำรวจ , ระบบเผยแพร่ผลงานครู
ระบบคลังข้อสอบ ,และเร็วๆนี้กับ ระบบเว็บ 2 ภาษา
 
 
สนใจคลิกเลยที่นี้ http://www.thai.ac/page/AC00056
เว็บไซด์สำหรับโรงเรียน ที่ง่าย ไม่ต้องเก่งภาษา ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนเว็บ ไม่ต้องมี server เอง ไม่ต้องจ้างครูดูแล ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องลงโปรแกรม
สามารถจัดการเว็บผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียบพร้อมด้วยระบบต่างๆดังนี้
 
 
 
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน