0 แชร์
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เว็บมาสเตอร์ (Webmaster)

webmaster_proเว็บมาสเตอร์(Webmaster) คือ ผู้ดูแล และกําหนดนโยบายของเว็บด้านต่าง ๆ  เช่น การ  ออกแบบเว็บ  การบํารุงรักษา   และสร้างระบบฐานข้อมูล  การรวบรวมรูปถ่าย หรือปรับแต่งภาพ  รวมไปถึงการเป็นผู้ดูแลด้านการตลาด  บัญชี  และการเงิน  เป็นต้น

คุณสมบัติของเว็บมาสเตอร์ที่ดี

คุณสมบัติของเว็บมาสเตอร์ที่ดี สําหรับหลายท่าน อาจใช้เกณฑ์ชี้วัดไม่เหมือนกัน คุณสมบัติที่จะกล่าวนี้  เป็นนิยามสําหรับเว็บมาสเตอร์ที่มิได้ทําเว็บเพื่อหวังผลทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว
1. รักการศึกษาค้นคว้า และความรู้ใหม่ (Learning)
2. รักสวย รักสนุก รักเพื่อนมนุษย์ และมองโลกในแง่ดี (Love)
3. มีเป้าหมายในการพัฒนาเว็บชัดเจน (Objective)
4. มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต และการทํางาน (Rule)
5. พยายามเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น (Public)

หน้าที่ของเว็บมาสเตอร์  

สําหรับเว็บมาสเตอร์ที่ทําหน้าที่เว็บมาสเตอร์เพียงอย่างเดียวถือว่าโชคดีมาก   เพราะปัจจุบันเว็บมาสเตอร์ส่วนใหญ่จะรับภาระหลายอย่างที่เกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์  เช่น โรงเรียนในอําเภอรอบนอก หน่วยงานราชการบางแห่ง หรือบริษัทในต่างจังหวัด ผู้ทําหน้าที่เว็บมาสเตอร์ จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องที่่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาจต้องรับภาระในหน้าที่ต่าง ๆ  เช่น  เว็บมาสเตอร์   เจ้าหน้าที่เครือข่าย ผู้ดูแลเครื่องบริการ ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ นักเขียนโปรแกรม เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ดูแลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 

1. เว็บมาสเตอร์ (Webmaster) ทำหน้าที่วางแผน ออกแบบส่วนเนื้อหาเว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้ พัฒนาเทคนิค หรือรูปแบบของเว็บให้ทันสมัย รวมถึงบริหารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ เข้าถึงง่าย


2. เจ้าหน้าที่เครือข่าย (Network controller) ทำหน้าที่ติดตั้งให้คอมพิวเตอร์ภายในองค์กรทั้งหมดรู้จักกัน หรือรู้จักกับเครือข่ายนอกระบบเช่น อินเทอร์เน็ต หรือสาขาย่อยของบริษัท เป็นต้น สามารถแบ่งปันทรัพยากร เช่น เครื่องพิมพ์ หรือสื่อเก็บข้อมูล ให้ใช้ร่วมกัน และการบำรุงรักษาระบบ เช่นการย้าย การติดตั้งใหม่ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโปรแกรม เป็นต้น


3. ผู้ดูแลเครื่องบริการ (Server administrator) ทำหน้าที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถบริการได้เช่น บริการ web, e-mail, ftp, dhcp, radius, dns, proxy หรือ webboard เป็นต้น ผู้ดูแลจะสามารถติดตั้ง บำรุงรักษา ให้เครื่องบริการสามารถทำงานได้ตลอดเวลา รวมไปถึงการตรวจสอบการเข้าถึง หรือการทำงานที่ไม่ถูกต้องของผู้บุกรุก ซึ่งอาจเกิดจาก hacker หรือ virus เป็นต้น


4. ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ และนักเขียนโปรแกรม (System analysis and design และ programmer) ทำหน้าที่ศึกษาปัญหาของผู้ใช้ วิเคราะห์ระบบเดิม และออกแบบระบบใหม่ไปจนถึง การพัฒนาโปรแกรมบำรุงรักษาและจัดทำคู่มือ เพราะนักคอมพิวเตอร์ในองค์กรขนาดเล็กจำนวนมาก ทำงานเพียงคนเดียว แต่ต้องรับผิดชอบทุกงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในองค์กร 5. เจ้าหน้าที่เทคนิค(Technical support)ทำหน้าที่แก้ปัญหาทางเทคนิคเช่น คอมพิวเตอร์เสีย หรือปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้อง บางองค์กรอาจมี harddisk หรือ mouse สำรอง ไว้เปลี่ยนให้ผู้ใช้ในกรณีมีปัญหา ผู้ทำหน้าที่แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์มักมีอุปกรณ์สำรองเก็บไว้เพราะปัจจุบันคอมพิวเตอร์มิได้มีปัญหาเฉพาะด้านโปรแกรมเพียงอย่างเดียว ถ้ามีปัญหา เช่น เครื่องหยุดทำงาน(Hang) บ่อย หรือ โปรแกรมใช้งานไม่ได้ตามปรกติ เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่ทั้งหมด(Format) ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้มานานและประมวลผลได้ช้า


6. ผู้ดูแลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Postmaster) ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลของผู้ใช้ โดยเน้นในเรื่องของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เช่น การสร้างรหัสผู้ใช้ ดูแลผู้ใช้ที่ใช้งานไม่ถูกต้อง รวมถึงการทำให้เครื่องบริการจดหมายทำงานได้ตลอดเวลา

ปัญหาของเว็บมาสเตอร์
ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับเว็บมาสเตอร์ทุกคน เพราะเป้าหมายและการกำเนิดของแต่ละเว็บไซต์ไม่เหมือนกัน แต่ละปัญหาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะเว็บไซต์ การป้องกัน และวิธีแก้ปัญหาที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เวลา และเทคโนโลยี

ปัญหาของเว็บมาสเตอร์ 9 ลักษณะ

1. อัตราการรับ-ส่งข้อมูล (Data transfer) หรือจำนวนการเข้าเว็บไซต์มากเกินข้อจำกัด
ของผู้ให้บริการ
2. พื้นที่เก็บข้อมูล (Storage) มีขนาดน้อยเกินไป ทำให้เก็บข้อมูลเพิ่มไม่ได้
3. ผู้บุกรุก (Hacker) เข้ามาเจาะระบบ จากบริการที่เว็บมาสเตอร์เปิดบริการ แต่ไม่
สามารถควบคุม
4. เปิดบริการที่ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete services) มักเป็นบริการที่พัฒนาขึ้นใช้เอง
แต่ไม่ได้ทดสอบให้ดี
5. ไม่รู้วิธีการ(Unknown) ที่จะพัฒนาเว็บไซต์ให้บรรลุเป้าหมายด้านบริการ 6. ไม่มีเวลาพัฒนาต่อ (No time) เพราะมีงานอื่นที่สำคัญกว่าต้องทำ
7. เครื่องบริการล่มบ่อย(No service)เพราะผู้ให้บริการเช่าพื้นที่สร้างเว็บ(Webhosting)ไม่ขยายศักยภาพ
8. เปิดบริการแต่ไม่มีผู้เข้ามาใช้บริการ (Low hits)เพราะไม่เข้าใจวิธีการประชาสัมพันธ์ หรือเนื้อหาไม่จูงใจ
9. มีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย (Low income)

เป้าหมายของการพัฒนาเว็บไซต์

เป้าหมายอาจวัดเป็นตัวเงิน หรือจำนวนคนเข้าชมเว็บ การวัดเป็นตัวเงินเป็นตัวบงชี้ถึงความอยู่รอดของเว็บได้มากกว่า เพราะเว็บบางแห่งมีจำนวนคนเข้ามาก แต่มีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย หรือ ค่าบำรุงรักษา ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยเลิกกิจการไปในยุคฟองสบู่แตก หรือ ทนต่อไปไม่ได้
เป้าหมายของการพัฒนาเว็บไซต์ ที่คล้ายกันมี 4 ลักษณะ
1. ได้รับค่าโฆษณาจากการติดแผ่นป้าย (Banner) หรือฝากข่าวประกาศ เป็นต้น
2. เพิ่มยอดขายจากการขายสินค้าในแบบ e-Commerce
3. สร้างภาพลักษณ์ หรือประชาสัมพันธ์องค์กร
4. เผยแพร่ข้อมูลที่ผู้พัฒนาชื่นชอบ เห็นว่ามีประโยชน์
5. ฝึกปฏิบัติ หรือหาประสบการณ์จากการทำงานจริง

0 แชร์

 

"รวม คู่มือประชาชน  ทุกหน่วยงาน  "

 

อ่าน เงื่อนไขกติการ่วมสนุกลุ้นทอง ได้ที่นี้

 

 

 

 

สตรีมสดของ Nasa: Earth From Space | วิดีโอจากสถานีอวกาศนานาชาติ ISS

 แนะนำ appication สถานีอวกาศ สำหรับ ดูสตีม..สด โลกของเรา ไว้ดูภาพ ดาวเคราะห์ที่จะเฉียดโลกของเรา เร็วๆนี้

จองคิวทำใบขับขี่  คลิกเลยที่นี้

 

เปิดเมนูใหม่ "ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย อัพเดท ล่าสุด จาก ททท. คลิก...เลย

  

 

EXTREME THEATER > System #1 Recommended by Deco2000 แนะนำชุดโฮมเธียเตอร์ระดับที่โรงหนังยังต้องอาย.!

60 โปรแกรมเด็ด ที่ควรมีติดไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ..ฟรี.ซ่ะด้วย

 

 

ขอเชิญเที่ยว #งานดอกจูดบาน62 งานกาชาดและของดีเมืองชะอวด

 

 

 

 

 

คลิกเลย โปรโมชั่น พิเศษ จากพาทเนอร์

 

 

 

 

 

 

 

10 อันดับ Supercomputers ที่แรงที่สุดในโลก

  

Student Care Solution  คือ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ที่ทำงานบนคลาวน์คอมพิวติง (Cloud Computing) และให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Software as a Service) รายแรกในประเทศไทย โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ระบบของเราจะเน้นในเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นหลัก ผ่านทางโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) โปรแกรมไลน์ ( LINE Application ) และทางข้อความสั้น (SMS) ปัจจุบันมีโรงเรียนใช้งานทั่วประเทศมากกว่า 100 โรงเรียน และมีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการมากกว่า 200,000 คน 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้ คลิกเลย  Student Care Solution
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
สนใจคลิกเลยที่นี้ http://www.thai.ac/page/AC00056
เว็บไซด์สำหรับโรงเรียน ที่ง่าย ไม่ต้องเก่งภาษา ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนเว็บ ไม่ต้องมี server เอง ไม่ต้องจ้างครูดูแล ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องลงโปรแกรม
สามารถจัดการเว็บผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียบพร้อมด้วยระบบต่างๆดังนี้
 
ระบบปรับแต่งเว็บไซต์
ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน
ระบบบุคลากร
ระบบข่าวสาร/ภาพกิจกรรม
ระบบลิ้งไปเว็บอื่น
ระบบประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าเว็บ
ระบบติดต่อโรงเรียน
ระบบสถิติ
ระบบวันเกิดบุคลากร
ระบบสมุดเยี่ยม
ระบบปฏิทินกิจกรรม
ระบบดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบตารางเรียน/ตารางสอน
ระบบแบบสำรวจ
ระบบเผยแพร่ผลงานครู
ระบบคลังข้อสอบ
และเร็วๆนี้กับ ระบบเว็บ 2 ภาษา
 
ทั้งหมดนี้เราให้คุณในราคา 1500 บาทต่อปี
สนใจคลิกเลยที่นี้ http://www.thai.ac/page/AC00056
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
167248

 

 

 

 

 website นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน  ติดตามได้กลุ่มผู้พัฒนาได้ที่  www.facebook.com/aoonyooroo

เจษบดินทร์  เสือคำ นักพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภายใต้เครื่องหมายการค้ัา