ดาวน์โหลดคู่มือบริการได้ที่นี้


วิธีลงทะเบียนใช้งานระบบ:
วิธีที่ 1 ยืนยันการใช้งานระบบด้วย SMS:
1. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง
2. กดบันทึกข้อมูล
3. กรอกรหัส OTP ในหน้าจอที่ปรากฎ
4. สามารถใช้งานระบบ CIOS ได้ทันที
*** ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถรับ SMS ได้ ***
วิธีที่ 2 ยืนยันการใช้งานระบบโดยไปยืนยันตัวตนที่ศาลเอง:
1. ลงทะเบียน
2. ไปยืนยันตัวตนพร้อมบัตรประชาชนที่หน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
3. เข้าใช้งานครั้งแรก รหัสผ่านของท่านคือ วันเดือนปีเกิด(พ.ศ.) เช่น วันที่ 1 มกราคม 2501 รหัสผ่านของท่านคือ 01012501
 

ภาพรวมของระบบ

        ตามที่ประธานศาลฎีกาได้มีนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ด้านการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมมาใช้เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชน ประกอบกับมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 68 ระบุว่า “การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารในลักษณะนี้ไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่ความฝ่ายใดทำต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือศาลทำต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทุกฝ่าย รวมทั้งการแจ้งคำสั่งของศาลหรือข้อความอย่างอื่นไปยังคู่ความหรือบุคคลอื่นใด อาจดำเนินการโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และเมื่อข้อกำหนดนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
        ดังนั้น เพื่อให้การบริการคู่ความและผู้มีส่วนได้เสียในคดีความสามารถยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร โดยคู่ความกระทำต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ ศาลทำต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่าย รวมทั้งการแจ้งคำสั่งของศาลหรือข้อความอย่างอื่นไปยังคู่ความของบุคคลอื่นใดสามารถดำเนินการโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น โดยไม่ต้องเดินทางมาศาล สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดทำระบบยื่นฟ้องอิเล็กทรอนิกส์( e-Filing System) ขึ้น โดยในระยะแรกได้จัดทำระบบนี้ขึ้นเพื่อใช้กับการยื่นฟ้องตั้งต้นในคดีแพ่งบางประเภท โดยเริ่มให้บริการใช้ระบบนี้ที่ศาลแพ่ง ศาลแพ่งธนบุรี และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และมีแผนที่จะขยายการให้บริการไปยังศาลยุติธรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคทั่วประเทศในระยะต่อไป

 

กฏหมายด่วนที่ควรรู้

บริการประชาชนออนไลน์- กระทรวงยุติธรรม

คู่มือประชาชน , สำหรับประชาชน เมื่อคุณต้องไปติดต่อราชการ ถูกเรื่อง ถูกที่ ถูกต้องชัวร์

#เครื่องมือปราบปลวก ตอนไปศาลกับจั่นเจ๊า #ประเด็นจั่นเจ๋าต่อได้ท่ี่นี้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขฉบับ ล่าสุด 2562

รายงานผลการดำเนินงาน คำชี้แจงหัวหน้าคณะรั
สื่อสร้างการเรียนรู้ กฎหมายสามัญประจำบ้าน

สนทนากับรัฐมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 

 
 
บริการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify : สามารถรับแจ้งเตือนกรณี login เข้าระบบ, ผลการส่งหมาย, คำสั่งศาล หรือ อื่นๆ โดยที่ท่านไม่ต้อง Login เข้ามาดูผลตลอดเวลา
*** ท่านยังไม่ได้สมัครใช้งานการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify หากต้องการเปิดใช้งานกรุณากดปุ่ม [ตั้งค่า LINE Notify Token] ***

วิธีการตั้งค่า Line Notify
1. เพิ่ม Line Notify ด้วยการค้นหาเพื่อนชื่อ Line Notify แล้ว add เป็นเพื่อน
2. ไปที่ https://notify-bot.line.me/th/ (LINE กำหนดให้ตั้งค่าผ่าน PC เท่านั้น) แล้วกด "เข้าสู่ระบบ"
3. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านใน บัญชี LINE
4. หลังจาก Login สำเร็จ ให้กดที่ลูกศรชี้ลงด้านข้างชื่อบัญชีแล้วเลือก “หน้าของฉัน” หรือ "My page"
5. จากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านให้กดปุ่ม “ออก Token” หรือ "Generate token"
6. จากนั้นให้ใส่ชื่อของ Token (ช่องบนสุด) เช่น "cios"
7. ติ๊กเลือก 1-on-1 chat with LINE Notify หรือ เลือก กลุ่ม LINE ที่ต้องการ (หากเลือกกลุ่มไลน์ต้อง เพิ่ม Line Notify เข้ากลุ่มด้วย)
8. จากนั้นกดปุ่ม "ออก Token" หรือ "Generate token" เพื่อรับ Token key
9. กดปุ่ม "ตั้งค่า LINE Notify Token" 10. นำ Token key มากรอกหรือ copy มาใส่ แล้วกด "บันทึกข้อมูล"
** ตัวอย่าง Token > NDJT0MmMsuJ7mUnnTrpQLIayqEzRDI8KImXAdsznacWe
*** ทำครั้งเดียว จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อท่านเปลี่ยน id line ใหม่


 

 

 

0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ข่าวบันเทิง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการเมือง

ข่าวกีฬา

 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน