งบประมาณโดยสังเขปฉบับนี้มีความมุ่งหมายที่จะแสดงรายละเอียดสาระสำคัญ โดยสรุปของงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นทั้งแผนการ ใช้จ่ายเงินแผ่นดินและแผนการบริหารการเงินการคลังของรัฐบาล โดยประมวลข้อมูล สำ คัญของเอกสารงบประมาณ ซึ่งมีจำ นวนหลายเล่มและมีรายละเอียดจำ นวนมาก มารวมไว้ในเล่มเดียว เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณในมิติต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน สามารถทำ ความเข้าใจและสะดวกกว่าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร งบประมาณประจำ ปีทั้งชุด โดยได้แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 4 ภาค ดังนี้ ภาค 1 สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาค 2 ประมาณการรายรับ ภาค 3 งบประมาณรายจ่าย ภาค 4 การคลังของรัฐบาล สำ นักงบประมาณหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะอำ นวยประโยชน์ แก่ส่วนราชการฝ่ายนิติบัญญัติวงการศึกษา ประชาชนและผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี

                                                                           

                                              สำนักงบประมาณ


Download  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562 ได้ที่นี้ 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 4 ตุลาคม 2562

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 

0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ข่าวบันเทิง

ข่าวการเมือง

ข่าวกีฬา

 

 

   

 
 
 
 
 
 
   
ระบบปรับแต่งเว็บไซต์ , ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน
ระบบบุคลากร ,ระบบข่าวสาร/ภาพกิจกรรม ,ระบบลิ้งไปเว็บอื่น
ระบบประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าเว็บ ,ระบบติดต่อโรงเรียน
ระบบสถิติ ,ระบบวันเกิดบุคลากร ,ระบบสมุดเยี่ยม
ระบบปฏิทินกิจกรรมระบบดาวน์โหลดเอกสาร ,ระบบตารางเรียน/ตารางสอน
ระบบแบบสำรวจ , ระบบเผยแพร่ผลงานครู
ระบบคลังข้อสอบ ,และเร็วๆนี้กับ ระบบเว็บ 2 ภาษา
 
 
สนใจคลิกเลยที่นี้ http://www.thai.ac/page/AC00056
เว็บไซด์สำหรับโรงเรียน ที่ง่าย ไม่ต้องเก่งภาษา ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนเว็บ ไม่ต้องมี server เอง ไม่ต้องจ้างครูดูแล ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องลงโปรแกรม
สามารถจัดการเว็บผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียบพร้อมด้วยระบบต่างๆดังนี้
 
 
 
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน