ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ม.รังสิต เผยผลสำรวจ 12 อาชีพ กลุ่มเสี่ยงเลิกจ้าง 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยถึง 12 อาชีพหรือธุรกิจที่เสี่ยงต่อการตกงานหรือมีการจ้างงานต่ำในปี 2563 ประกอบด้วย

1.กลุ่มอาชีพกิจการหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กแรกเกิดและประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี เนื่องจากประชากรในกลุ่มนี้ (เด็กแรกเกิดจนถึงประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี) ในประเทศลดลงตามลำดับ โดยในปี 2563 จะอยู่ที่ 12.7-12.8 ล้านคน ในช่วงปี 2562 จำนวนประชากรไทยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.18 น้อยที่สุดในอาเซียน

ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ประชากรวัยเด็กไทยจะลดลงเรื่อยๆ โดยประชากรไทยจะไปแตะระดับสูงสุดที่ 70 ล้านคน (69,685,486 คน) ในปี 2568 ก่อนที่จะมีแนวโน้มลดลงเหลือ 65,372,345 คน ในปี 2593 ขณะที่ประชากรเด็กจะลดลงเหลือเพียง 10.4 ล้านคนในปี 2570 จังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรในวัยเด็กต่ำมากจนกิจการหรือธุรกิจและการจ้างงานเกี่ยวกับเด็กไม่ขยายตัวมากนัก ได้แก่ ลำพูน สมุทรสาคร ปทุมธานี เป็นต้น

ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรในวัยเด็กสูง ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล มีสัดส่วนประชากรในวัยเด็กอยู่ที่ร้อยละ 23-24 เทียบกับประชากรในจังหวัด แต่จังหวัดเหล่านี้เศรษฐกิจไม่เติบโตเท่าที่ควรเนื่องจากมีปัญหาความไม่สงบและความรุนแรงในพื้นที่ จำนวนประชากรไทยขณะนี้อยู่ที่ 69,310,827 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.9 ของจำนวนประชากรโลก โดยกลุ่มอาชีพดังกล่าว จะเกี่ยวข้องกับอาชีพหรือกิจการดังนี้ โรงเรียนอนุบาลและประถมวัย สถานรับเลี้ยงเด็ก จะปิดกิจการเพิ่มขึ้นตามลำดับ กระทบต่อการจ้างงานในอาชีพครูหรืออาจารย์ระดับประถมและมัธยมต้น กิจการพี่เลี้ยงเด็ก เกิดโรงเรียนขนาดเล็กมากมายและด้อยคุณภาพเพราะต้องลดต้นทุน กระทบธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กแรกเกิดและประชากรวัยเด็กจะขยายต่ำต่อเนื่องในปี 2563 เป็นต้น

2.กลุ่มอาชีพการงานหรืองานทางด้านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพราะการทำธุรกรรมทำผ่านดิจิทัลและออนไลน์มากขึ้นตามลำดับ

3. กลุ่มอาชีพหรือธุรกิจนายหน้าทางด้านการขายตรงต่างๆ

4. กลุ่มอาชีพการงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจโฆษณา เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม

5. กลุ่มอาชีพการงานหรือธุรกิจที่ผลิตสินค้าที่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนเกี่ยวกับถุงพลาสติกและโฟม สารเคมี เป็นต้น

6.กลุ่มอาชีพหรือธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ราคาสูงและที่อยู่อาศัยราคาต่ำ เนื่องจากตลาดบนราคาสูงมีปัญหาทางด้านอุปทานส่วนเกินและตลาดล่างราคาต่ำขาดอุปสงค์และกำลังซื้อ

7. กลุ่มอาชีพตัวแทนนายหน้าหรือคนกลางในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ

8. กลุ่มสถาบันการเงินหรือธนาคารแบบดั้งเดิม

9. กลุ่มอาชีพการงานและกิจการเกี่ยวกับการให้เช่าสำนักงานระยะยาว

10. กลุ่มธุรกิจแท็กซี่และพนักงานขับรถแท็กซี่ ได้รับกระทบจากแอพพลิเคชั่นเรียกรถรับ-ส่ง เช่น GrabCar GrabTaxi

11. กลุ่มอาชีพการงานและธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ที่ใช้กับรถยนต์และผลิตภัณฑ์ทางด้านไอทีที่เป็นเทคโนโลยีเก่า และ

12. กลุ่มอาชีพทางด้าน Back office ที่ ระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ และ AI สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ พนักงานงานธุรการ พนักงานรักษาความปลอดภัย แผนกกฎหมาย แผนกบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ ทุกอาชีพต้องเตรียมปรับตัวและรับมือกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในตลาดแรงงาน มีดิสรัปชั่นเพิ่มขึ้นอีกในปี 2563

โดยการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี 5G จะพลิกโฉมธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ เปลี่ยนเกมการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้หลายธุรกิจหลายกิจการถูกเบียดขับออกจากตลาดพร้อมทั้งสร้างโอกาสให้เกิดกิจการธุรกิจใหม่โดยเฉพาะธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform Business) จะขยายตัวในอัตราเร่ง ธุรกิจที่ถูก Disrupt ต้องปรับตัว ลดขนาด ลดการจ้างงาน บางส่วนจะต้องล้มละลายและปิดกิจการไป

“นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคและภาคการผลิต ตลอดจนภาวการณ์ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจต่างๆซึ่งมีทั้งขยายตัวสูง ปานกลาง จนถึงต่ำและหดตัวภายใต้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมยังคงต่ำต่อเนื่อง ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อกลุ่มอาชีพต่างๆทั้งความเสี่ยงในการถูกเลิกจ้างและโอกาสในการจ้างงานเพิ่มขึ้น” 

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ยังกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม มี 10 อาชีพหรือธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวในปี 2563 ประกอบด้วย

1. อาชีพ กิจการและธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัย ผู้ป่วยฟื้นฟูสุขภาพและผู้ป่วยติดเตียง

2. อาชีพ กิจการและธุรกิจเกี่ยวกับแฟลตฟอร์มธุรกิจ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

3. อาชีพ กิจการและธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งโลจิสติกส์และการบริหารคลังสินค้า

4. อาชีพกิจการและธุรกิจเกี่ยวกันการท่องเที่ยวและบริการต่อเนื่อง

5. อาชีพบริการทางการแพทย์และกิจการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และ อาหารสุขภาพ

6. อาชีพ กิจการและธุรกิจเกี่ยวกับวิศวกรรมก่อสร้าง การก่อสร้างโครงสร้างระบบรางและระบบคมนาคมต่างๆ

7. อาชีพ กิจการและธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น

8. นักวิเคราะห์ข้อสถิติชั้นสูง นักเศรษฐศาสตร์ประกันภัย นักคณิตศาสตร์นักสถิติประกันภัยและที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน

9. กลุ่มอาชีพใหม่ๆ ที่เกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจแบ่งปัน ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น ผู้จัดการด้านการดูแลความพึงพอใจในการใช้ระบบ (User Experience Manager) ผู้จัดการทางด้านเนื้อหาและสื่อสังคมออนไลน์ (Content and Social Media Manager) ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality Consultant) เป็นต้น

10. อาชีพ กิจการเกี่ยวกับการให้การศึกษาผ่านทางออนไลน์ เช่น Online Educator ซึ่งจะมีการพัฒนาแทนที่การศึกษาแบบดั้งเดิมมากขึ้นตามลำดับ มีการทำหลักสูตรออนไลน์คุณภาพสูงที่สามารถทดแทนการเรียนในชั้นเรียนจริงได้ ฉะนั้นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใช้เงินในการลงทุนสร้างอาคารและชั้นเรียนเกินความต้องการจะประสบปัญหาการแบกภาระต้นทุนจากการลงทุนส่วนเกินเหล่านี้จำนวนมาก และจำเป็นต้องไปตัดลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทำให้การเรียนการสอนและการวิจัยด้อยลงเนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอ  

ทั้งนี้ กล่าวโดยสรุป คาดว่าจะมีความไม่สมดุลในตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้นในปี 2563 ขณะที่การว่างงานโดยรวมสูงขึ้น แต่จะมีการขาดแคลนแรงงานทักษะต่ำ โดยเฉพาะงานหนัก งานสกปรก งานเสี่ยงภัยต่อสุขภาพสูงจะหาคนมาทำยากขึ้น เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่ยอมทำงานเหล่านี้จากประเทศเพื่อนบ้านทยอยกลับประเทศมากขึ้นจากความต้องการแรงงานและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น แรงงานอพยพกลับส่วนใหญ่เป็นแรงงานโสดที่ไม่มีครอบครัวในประเทศไทยและไม่มีความตั้งใจในการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศไทย “เกิดภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานในบางตำแหน่ง อุปสงค์แรงงานสูงในบางตำแหน่งงานอาจหาคนทำงานไม่ได้ ขณะที่อุปทานแรงงานมากในบางตำแหน่งงานแต่ความต้องการในการจ้างและอุปสงค์ต่อแรงงานต่ำมาก การจ้างงานในภาคเกษตรกรรมเกิดภาวะความไม่สมดุลและเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้นในปีหน้า พื้นที่ซึ่งประสบภัยแล้งรุนแรง แรงงานในพื้นที่ดังกล่าวจะว่างงานและหันไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และ อาจเคลื่อนย้ายไปรับจ้างทำการเกษตรในพื้นที่ขาดแคลนแรงงานมากขึ้น” ผศ.ดร.อนุสรณ์ กล่าวในท้ายที่สุด

 

แหล่งที่มาของข่าว : สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 

แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ 

รายงานทางสถิติ/งานโครงการ /สำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลสนับสนุน

http://www.lab.sumontar.com/?view=article&id=176:62-63&catid=15

 
0 แชร์

คอมเมนต์   

0 #17 สมัครเล่น joker123 2563-07-15 12:52
Spot on with this write-up, I really feel this site needs a
great deal more attention. I'll probably be back again to see more, thanks for the info!
อ้างอิง
0 #16 พุซซี่888 2563-06-12 03:17
Every weekend i used to pay a visit this site, as i want enjoyment,
as this this web site conations genuinely nice funny data too.
อ้างอิง
0 #15 pussyqueen 2563-06-12 02:29
Ahaa, its nice dialogue on the topic of this article here at this webpage, I have read all that, so at this time me also commenting at this
place.
อ้างอิง
0 #14 พุซซี่888 2563-06-12 00:15
Thanks for some other excellent post. The place else could anybody get that
kind of information in such an ideal manner of writing? I've a presentation next week, and I am on the search for such information.
อ้างอิง
0 #13 สล็อตออนไลน์ 2563-06-11 23:14
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this superb blog!
I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my
Google account. I look forward to new updates and will talk
about this site with my Facebook group. Chat soon!
อ้างอิง
0 #12 สล็อตออนไลน์ 2563-06-09 19:35
Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person's weblog link on your page at proper
place and other person will also do same for you.
อ้างอิง
0 #11 สล็อต 2563-06-09 19:34
You've made some decent points there. I checked on the internet for more info about the issue and found most people will go along with your views on this web site.
อ้างอิง
0 #10 pussyqueen 2563-06-09 19:31
Fantastic blog! Do you have any tips for aspiring writers?
I'm planning to start my own website soon but I'm a little lost on everything.
Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so
many options out there that I'm totally confused ..
Any suggestions? Appreciate it!
อ้างอิง
0 #9 pussyqueen 2563-06-09 19:28
Everything is very open with a very clear description of the issues.
It was truly informative. Your site is useful. Thank you for sharing!
อ้างอิง
0 #8 สล็อต 2563-06-09 19:15
This is very interesting, You are a very skilled
blogger. I've joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
Also, I've shared your web site in my social networks!
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ข่าวบันเทิง

www.krobkruakao.com

ข่าวเศรษฐกิจ

www.krobkruakao.com

ข่าวการเมือง

www.krobkruakao.com

ข่าวกีฬา

www.krobkruakao.com
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน