เมื่อวานวันนี้ 30 ต.ค.62  ที่ห้องประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช #ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา (Speed Camera) ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจากสถานีตำรวจภูธร จำนวน 32 สถานี รวมจำนวน 87 คน ภายหลังจากที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัดสรรเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา ให้ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 23 เครื่อง โดยในเบื้องต้นทางตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาดังกล่าว ให้สถานีตำรวจภูธรหลัก 23 แห่ง ๆ ละ 1 เครื่อง และที่เหลืออีก 9 แห่ง ให้บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหลัก ในการยืมไปใช้งานเป็นครั้งคราวการอบรมครั้งนี้ ได้มีวิทยากรจากบริษัท ท๊อปเบสท์ จำกัด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน คุณสมบัติ เทคนิคการตรวจจับความเร็ว การตั้งค่าต่าง ๆ พร้อมทั้งได้มีการฝึกปฏิบัติจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย ซึ่งเครื่องตรวจจับความเร็วดังกล่าว สามารถบันทึกได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตรวจจับความเร็วด้วยระบบเลเซอร์ ระยะทางตรวจวัดได้ไกลสูงสุด 2,400 เมตร ด้วยความเร็วที่ตรวจวัดได้สูงสุด 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถตรวจวัดกลางคืนได้ด้วยแสงอินฟราเรด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือก่อนใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วทุกครั้งต้องตั้งค่าวัน และเวลาให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัดทุกแห่งจัดทำแผนปฏิบัติงานการใช้เครื่องตรวจจับความเร็ว และให้รายงานผลการปฏิบัติทุกเดือน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการเกิดอุบัติทางถนนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากผลการปฏิบัติงานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร 10 ข้อหาหลัก ไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้ที่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากไม่มีเครื่องตรวจจับความเร็ว แต่นับจากนี้ไปในแต่ละเดือนสถานีตำรวจภูธรต่าง ๆ จะมีผลการปฏิบัติฐานความผิดขับรถเร็วอย่างแน่นอน และจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 5 วัน

ขอขอบคุณข่าว จาก

 

0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ข่าวบันเทิง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการเมือง

ข่าวกีฬา

 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน