วันที่ 26 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ มีนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายก่อสร้าง นายอำเภอทุ่งใหญ่ และประชาชนร่วมต้อนรับ โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากผู้แทนกรมชลประทาน  โอกาสนี้องคมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ
 
สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี 2523 เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี และเป็นหนึ่งในโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด ซึ่งจากการติดตามและขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมาทำให้สามารถขับเคลื่อนโครงการไปได้ โดยในปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน กปร.ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพพื้นที่ ก่อสร้างถนน และที่ทำการอาคารบ้านพักและระบบไฟฟ้า  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการมีผลการดำเนินงานทั้งโครงการฯ ร้อยละ 11.13 คาดจะแล้วเสร็จในปี 2564 ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จก็สามารถส่งน้ำไปสนับสนุนเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรในบริเวณตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 1,887 ครัวเรือน ราษฎร 6,123 คน และพื้นที่การเกษตร ประมาณ 22,000 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี รวมทั้งสามารถบรรเทาภัยแล้ง และบรรเทาอุทกภัยให้กับราษฎรในพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำได้อีกทางหนึ่งด้วยโดยเฉพาะตัวอำเภอทุ่งใหญ่ซึ่งเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี  ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวงานตั้งอยู่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ลักษณะเป็นเขื่อนดินทำนบดินแบบแบ่งโซน(Zone Type) สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร ความสูงเฉลี่ยประมาณ 22 เมตร  ความยาว 1,557 เมตร  สามารถกักเก็บน้ำได้ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่โครงการประมาณ 6,847 ไร่ 
0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ข่าวบันเทิง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการเมือง

ข่าวกีฬา

 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน