ผวจ.นครศรีธรรมราช ร่วมฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกที่ 2

ข้อสั่งการ – COVID19 [สสจ.นครศรีธรรมราช]

วันนี้(17 ส.ค.63) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในการฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งกระทรวงกลาโหม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดขึ้นเพื่อทดสอบแผน/แนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในระดับต่างๆ การจัดสรรและบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัด และเพื่อเป็นเวทีในการประสานงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการร่วมรับการฝึกฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล รับสัณญาณจากห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการฝึกสำหรับการฝึกเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 วันระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 เป็นการผสมผสานการฝึกการปัญหาบนโต๊ะ และการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ โดยเป็นการสมมุติฐานการฝึกว่ามีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ระลอกที่ 2 ในชุมชนของจังหวัดกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีบริบทของประชากรกลุ่มเสี่ยงที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าว จังหวัดที่เป็นช่องทางเข้าออกประเทศทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ กลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว และกลุ่มจังหวัดที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และเมืองพัทยา ซึ่งมีการร่วมฝึกผ่านระบบการประชุมทางไกล หรือ VCS กับ 7 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย คือ เชียงใหม่ ตาก สระแก้ว ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ และภูเก็ต และมีจังหวัดอื่น อีก 66 จังหวัดร่วมรับการฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฯ ด้วย มีรายละเอียดการฝึก ประกอบด้วย มาตรการป้องกันโรค การทดสอบระบบการฝึก การฝึกตามสถานการณ์ การชี้แจงทางธุรการ และการนำเสนอผลการฝึกฯ ของตัวแทนจังหวัด เป็นต้น

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

0 แชร์